فرق دارد. . . . .

ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ....
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ....
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ
ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ....
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ
ﭘﺮﺍﺯ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﺭﻩ ...
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ...
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ...
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ...
ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ...
ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ...
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ؟
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ....!
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ....
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ ...
ﻛﺠﺎﻱ
ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ...
ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ؟...

/ 4 نظر / 26 بازدید
رها

فرق دارد.. حتی صدای نفس هایت هم فرق دارد...

nobody

دلتنگِ توام پشتِ پرچينِ اردی‌بهشت منتظرت می‌مانم..

nobody

و من شرمسار از این کوتاهی ام که از دست هایم سرزده است تو اما هنوز خرمای نخل های بلند همه ی تابستان های منی !

nobody

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم...